تیم های فنی این گروه ، دارای مدارک تخصصی بین اللملی و تجربه بسیار در پروژه های بزرگ می باشند ، پیاده سازی تجهیزات اکتیو شبکه را به ما بسپارید.

Windows Server Configuration, Cisco Devices Configuration, HP Devices Configuration, Mikrotik Devices Configuration, VMwave Os Configuration, Monitoring Tools Implementation,Netronics Radio, Motorola Radio,